Regulamin

 1. Informacje ogólne
  1. Operatorem serwisu Reconium jest Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego z siedzibą w Wejherowie, Karnowskiego 41 KRS:0000465407, NIP:5882401027, REGON:22194532400000
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
   b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Niniejszy dokument jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail itp. których operator serwisu nie posiada i nie będzie posiadał dopóki odwiedzający świadomie ich nie wpisze w obrębie serwisu) w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.
 2. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji
  6. i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi lub kontaktu handlowego.
  8. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie może współpracować.
 3. Pliki cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  4. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych, uregulowaną w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, z dostawcą usług hostingowych.
  5. Dostęp do szczegółowych danych zgłoszeniowych(formularz z linka zgłoszeniowego grupy) mają dowódcy grup oraz organizatorzy danego wydarzenia.
 5. Zarządzanie plikami Cookies
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Klauzula informacyjna

Z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego z siedzibą w Wejherowie, Karnowskiego 41 KRS:0000465407, NIP:5882401027, REGON:22194532400000,  informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Pułk Czarnieckiego.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Pułk Czarnieckiego.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego z siedzibą w Wejherowie, Karnowskiego 41 KRS:0000465407, NIP:5882401027, REGON:22194532400000
 2. Stowarzyszenie Pułk Czarnieckiego wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez e-mail grupa@czarnieckiego.org.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu kierowania do Pani/Pana przez Stowarzyszenie Pułk Czarnieckiego treści informacyjnych i marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Stowarzyszenia polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści informacyjnych i marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu Pułk Czarnieckiego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  • podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Stowarzyszenie Pułk Czarnieckiego nie będzie przekazywało Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu złożenia oferty, zawarcia i wykonania umowy – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków z nich wynikających,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Stowarzyszenie Pułk Czarnieckiego treści informacyjnych i marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu potrzebnym do planowania działań związanych z podstawową funkcjonalnością systemu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie Pułk Czarnieckiego prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na dane adresowe, bądź email podany wyżej.
 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Stowarzyszenie Pułk Czarnieckiego jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub składania ofert i zawarcia umowy sprzedaży.

Data ostatniej edycji: 2019-04-30 12:00:00